Водоснабдевање

Дистрибуцијска мрежа ЈКП Водовод-Шабац има преко 390 км цевовода и око 120км цевовода за прикључке. Дистрибутивну мрежу одржава ЈКП Водовод Шабац. На дистрибутивној мрежи има 21.813 прикључака.

Осим становника из ужег и ширег градског језгра, данас користе и становници околних насеља: Мајур, Јевремовац, Поцерски Причиновић, Јеленча,Штитар,Слепчевић,Табановић,Шеварице,Дреновац,Мачвански Причиновић,Врањска и Мишар. Сви данашњи потрошаци водоводног система су лоцирани измеду кота 80 мнм и 115 мнм, што значи да постојећи систем функционише као јединствена висинска зона снабдевања.

Део становништва се снабдева водом из сопствених бунара. Тенденција ширења дистрибуцијске мреже је ка удаљенијим сеоским подручјима.

Основни водени ресурси су подземног карактера - бунарска изворишта. Производња воде се обавља на постројењима Мали Забран и Табановић. На јужном делу града се налази водоторањ Летњиковац.

Номинални притисак у мрежи је 4 бара. Средњи притисак у мрежи је наравно мањи, процењује се износи од 3 до 3,5 бара.

Информације и рекламације

oд 08 до 14 чaсова
Бесплатан позив:
0800 322 321